OTOMATİK TANIMLAMA TEKNOLOJİSİ OLARAK RFID VE RFID’NİN FAYDALARI

1.GİRİŞ
Teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişirken, beraberinde getirdiği yenilikler ve kullanım kolaylıkları günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bu yeniliklerden biri olan RFID tartışmasız olarak alışveriş yaptığımız marketlerden fabrikalardaki depolara kadar, farklı iş alanlarında, bilgi teknolojilerinde kısaca dinamik bir  verinin  kullanılabileceği ya da gereksinim duyulabileceği her alanda kolay, hızlı,  hatasız veri girişinin, depolanmasının ve iletiminin en temel unsurunu oluşturabilecek bir sistemdir. RFID teknolojisi yeni kodlama, depolama ve iletim sistemlerine temel oluşturmakta; bunun yanında firmaların, işletmelerin, kurumların verileri kontrol etmelerinde karşılarına çıkan sorunları ya da bilgi eksikliği nedeni ile oluşan problemleri çözmede yardımcı olmaktadır.
RFID sistemleri, kendisi dinamik veri olarak en etkin basım/depolama/iletim-ilişkili otomatik nesne tanımlama teknolojileri olma yönünde hızla ilerlemektedir.

🔍

2. RFID TEKNOLOJİSİ
RFID, mikroişlemci ile donatılmış etiket (tag) taşıyan bir nesnenin, bu etikette taşıdığı bilgiler ile hareketlerinin izlenebilmesine imkan veren, radyo frekansları ile çalışan otomatik tanıma sistemidir (Auto-ID). Veri ve enerji transferi, mikroçip ve okuyucu arasında herhangi bir temas olmadan sağlanmaktadır. Okuyucunun yaydığı  elektromanyetik dalgalar antenle buluşmakta ve mikroçipteki devreleri  harekete geçirmektedir. Mikroçip dalgaları modüle ederek okuyucuya geri göndermekte ve okuyucu da yeni dalgayı  dijital veri haline dönüştürmektedir.

Bir RFID sisteminin kurulması için farklı yazılım ve donanım gereksinimi bulunmaktadır. RFID için gerekli olan donanımlar RFID etiketleri, RFID okuyucuları, frekanslar ve standartlar olarak açıklanmaktadır. Bunun yanında yazılım olarak ise arayüzler gerekmektedir. RFID sistemlerin en önemli bileşenlerinden biri etiketlerdir.

En basit anlamıyla etiket, içinde anteni olan bir mikroçiptir. Etiketler etiketin kullandığı güç kaynağına bağlı olarak aktif ve pasif etiketler olarak adlandırılırlar. Günümüzde iki etiket türünün bazı özelliklerini içeren yarı-pasif etiketler de kullanılmaktadır.

Tablo 1’de RFID’de kullanılan etiketlerin özellikleri açıklanmaktadır. Okuyucular etiketleri dış dünyaya bağlamaktadır. Okuyucu ile okunabilir/yazılabilir etiketler arasında çift yönlü iletişim söz konusudur. Okuyucular taşınabilir, sabit ve mobil olmak üzere üç türde olmasına rağmen üç okuyucu türü de aynı bileşenleri içermektedir.

Tüm okuyucularda okumayı gerçekleştiren bir, bölüm ve anten bulunmaktadır. Anten sinyali alır/gönderirken okuyucu, sinyali oluşturur ve etiketler tarafından gönderilen sinyali çözer.
RFID teknolojisinin 5 temel bileşeni bulunmaktadır:
l RFID Etiket (Tag)
l RFID Anten
l Okuyucu/Yazıcı/Programlayıcı (Reader)
l Denetleyici (Host, Server)
l Programlama Donanımı (Arakatman Yazılımı)

2.1. RFID ETİKET
RFID etiket nesne hakkındaki bilginin depolanmış olduğu bir mikroçip, çipe bağlı bir anten ve bunların üzerini kaplayan koruyucu film tabakasından oluşur. Bir çok şekil ve ebata sahip etiketler bulunmaktadır. RFID etiketler, elektronik veri taşıyıcıları olarak kullanılır ve bulundukları değişik noktalarda farklı bilgiler yazılıp okunabilir. RFID  etiketindeki  mikroçip  64 bit’den 8 MB’a kadar veri depolama özelliğine sahip  olabilir ki bu da üzerinde bulunduğu nesnenin üretim-sevk tarihi, sipariş numarası, müşteri bilgileri, kurum/personel bilgileri, seri numarası gibi önemli verileri kolayca taşıyabileceği anlamına gelir.

RFID etiketler enerji kaynağına göre pasif (pilsiz), aktif (pilli) ya da yarı pasif olabilir. Aktif etiketler haberleşmek ve işlem yapabilmek için kendilerine fiziksel olarak entegre edilmiş bir enerji kaynağından yararlanırken, pasif etiketler bu enerjiyi haberleşme alanına girdikleri okuyucudan sağlamaktadır [1], [2] ve [3].
🔍

2.RFID ANTEN
RFID Anten, Okuyucu-okuyucu veya okuyucu-etiket arasında haberleşmeyi sağlayan donanımdır. Birçok durumda etiket  okuma  menzilleri çok düşük olduğu için anten kullanımı çok önemlidir. Konsept olarak basit olmasına rağmen, antenlerin düşük güçlerde en iyi sinyal alımlarını gerçekleştirmeleri ve özel koşullara uyum sağlamaları gerekir. Antenler uygulamaların çalışacağı ortamın özelliklerine ve  uygulamanın gerektirdiği mesafelere bağlı olarak, en iyi performansı sağlamak için farklı boy, şekil ve frekans aralıklarında tasarlanmalıdır [3], [4]. Antenler düzlem yayın yapan ve dairesel yayın yapan olmak üzere iki çeşittir. Düzlem yayın yapan anten, olası en uzun okuma mesafesinde, maksimum kazanç için tek bir eksende yoğunlaşır.
Dairesel yayın yapan anten ise  okuyucunun ürettiği UHF enerjiyi daha uzun mesafelere eşit bir şekilde dağıtır. Böylece dairesel yönlü yayınım ile o çevrede bulunan bütün etiketlerin okunmasını sağlanır  [3], [4].

2.2.1 RFID ANTENLERİ İÇİN KULLANILAN FREKANSLAR
RFID teknolojisinin pratikte kullanılan uygulamaları temel olarak, Düşük Frekans (LF: <135 KHz), Yüksek Frekans (HF:13.56 MHz), Ultra Yüksek Frekans (UHF: 868 MHz- 915MHz), Mikrodalga (2.45 GHz, 5.8 GHz) olmak üzere dört ana frekans bandında çalışmaktadır. Genel bir kabul olarak frekansın artmasıyla birlikte algılama ve okuma mesafesinin de arttığını söylemek doğru sayılabilir [3].

2.2. OKUYUCU/YAZICI/PROGRAMLAYICI
RFID okuyucu, RFID etiket üzerindeki antenden sinyal alarak etiket bilgisini okuyabilen, radyo frekansı aracılığıyla üzerindeki antenden etikete sinyal yayan, gerektiğinde etikete yeni bilgilerin yazılmasını sağlayabilen bir donanımdır. Okuyucular genellikle üç çeşittir. Sabit okuyucular belirli bir yerde kurulu olup RF etiketlerin içinden geçtiği ve iletişim kurduğu okuyuculardır. Portatifler, RF etiketler ile mobil iletişim kurabilen okuyuculardır. Mobil okuyucular mobil araçlara yerleştirilir ve kapsama alanlarındaki etiketleri  okurlar. Mobil RFID okuyucular ulaşılması zor, tehlikeli yerlerdeki etiketlerin okunmasını kolaylaştırır [1], [2] ve [3].

2.4. RFID DENETLEYİCİ
Bir denetleyici (host), üzerinde veritabanı yazılımı ya da uygulama yazılımı çalışan bir bilgisayar, sunucu ya da bu tür makinelerin bağlı olduğu bir ağ sistemi olabilir. Denetleyiciler RFID sisteminin “beyinler”idir ve RFID arakatman yazılımını kontrol eder. Çoklu sorgulayıcıları ağ ortamında birbirine bağlamak ve merkezi olarak bilgileri işlemek için de  kullanılır. Denetleyici, okuyucular/sorgulayıcılar tarafından toplanan bir alandaki bilgileri kullanır. Sistem boyunca nesnelerin hareketlerini izleme, imkanlar dahilinde bunları düzenli olarak yeniden yönlendirme (üretim uygulamalarında bantlı taşıyıcı sistemleri), kimlik denetimi, doğrulama ve yetkilendirme verme (kurumlarda anahtarsız giriş sistemleri), hesap oluşturma (POS ugulamaları), ürün stoğunu tutma ve yeni ürün stoğuna ihtiyaç duyulduğunda tedarikçileri uyarma vb. özelliklere sahiptir [3].

2.5. ARA KATMAN YAZILIMI
RFID sistemlerinin çalışabilmesi için “middleware” olarak adlandırılan bir ara katman yazılımına ihtiyaç duyulur. Bu ara katman yazılımı, firmaların ya da kurumların değişen ihtiyaçlarına uygun olarak entegratör firmalar tarafından çoğu kez   o   firmaya/kuruma özel olarak geliştirilir. Ancak bu yazılım ile firmanın/kurumun kullandığı MRP sisteminin birlikte çalışması gerekir. Bu şekilde firma/kurum personeli alışkın olduğu şekilde veri alabilecek, rapolara ulaşabilecek ve her işlem için farklı bir yazılım çalıştırmak zorunda kalmayacaktır. Bu nedenle RFID ara katman yazılımı, firmanın/kurumun kullandığı ERP/MRP sistemine entegre edilebilir olmalıdır. Bu entegrasyon hizmeti RFID hizmetini veren firma, bu firmanın kullandığı mevcut sistemin desteğini veren firma ile birlikte çalışarak, gerekli verilerin doğru yerlere yazılıp-okunmasını sağlayacak şekilde yapılır [3], [5].

2.6. RFID SİSTEM YAPISI VE ÇALIŞMASI
RFID sistemleri mobil ve sabit uygulamalar olarak  iki bölümde incelenebilir. Sabit RFID sistemler, RFID okuyucular, RFID antenler (genelde her okuyucu için iki ya  da dört antene ihtiyaç duyulmaktadır), ana bilgisayar, yazılım, ışık ve sensör gibi yan birimlerden oluşur. Bu sabit sistemlere RFID kapıları da denilmektedir. Bir kapıyı andıran RF alanı içerisinden geçen etiketli ürünlerin kimlik bilgilerini alır ve bilgisayar sistemine aktarırlar. Mobil sistemler RFID sistem yapısı ve çalışma prensibi olarak sabit sistemlerle benzerlik gösterir. Fakat okuma/yazma mesafesi ve gücü  sabit  sistemlere oranla daha sınırlı olmasına rağmen farklı noktalarda veri toplama/işleme özelliğine sahip olmalarından dolayı uygulama ve maliyet avantajı sağlamaktadırlar.

RFID etiketlerine bilgi yazılması ve bu bilgilerin gerektiğinde okunması radyo dalgaları ile yapılır. En yaygın olarak kullanılan pasif etiketler RFID okuyucu tarafından yayılan enerji ile aktive olurlar ve üzerlerindeki bilgiyi okuyucuya gönderirler.

🔍RFID okuyucular etiketlerden topladıkları  bilgileri direkt olarak ya da network üzerinden, bu bilgiyi işleyecek olan bilgisayar/yazılım sistemine iletirler. Gelen bu bilgi, aynı barkod sistemlerinde olduğu gibi kullanıcının istediği işlemlere uygun olarak işlenerek kullanılır, ya da depolanır. Şekil 2 RFID sistemlerinin çalışma prensibini örneklendirmektedir.
RDIF Sisteminin çalışması:
1. Etiket, anten ve okucu tarafından üretilen radyo frekans alanı içerisinden geçtiğinde aktif edilir.
2. Etiket, radyo frekans alanı içerisinden aldığı enerji ile bir sinyal üretir ve içerisindeki programlanmış yanıtı gönderir.
3. Okuyucuya bağlı ve RF alanında sinyal üretmiş anten etiket yanıtını algılar.
4. Alıcı-verici devre (ya da okuyucu) antenden aldığı veriyi arakatman yazılımına (middleware) gönderir
5. Arakatman yazılımı (middleware) etiketler içerisinde bulunan bilgiyi RFID sistemi içerisindek bu bilgiye ihtiyaç duyan herhangi bir sisteme aktarır.

3. RFID VERİSİ
RFID verisi iki katagori altında sınıflandırılabilir: olay (event) verisi ve ana (master) veri. Olay verisi RFID etiketli nesneler hakkında dinamik izleme bilgisi ile ilgilidir. Ana (master) veri ise olay verisi hakkında koşulsal bilgi doğrulamayı sağlar.

3.1. OLAY VERİSİ (EVENT DATA)
Zamanda belirli bir an ile ilişkilidir ve tedarik zinciri boyunca yer değiştiren RFID etiketli nesnenin nerede olduğu iletişimini kurar. Olay verisinin bir örneği: “4:15 p.m. 28 Haziran 2008, EPC X L Konumunda gözlemlendi.” şeklindedir. RFID olay verisi herhangi bir zamanda herhangi bir yerde herhangi bir şeyin varlığının incelenmesi ile ilgili bilgiyi oluşturur.

Özet olarak RFID olay verisi RFID etiketli nesneye ait kimlik, yer ve zaman bilgilerini tutar. RFID’nin yaygın kullanılmasıyla uygulamalar kimlik, yer ve zaman bilgilerinden başka, gittikçe sensor gözlemleri daha çok gerektirebilecek bilgiler de içerebilecektir [3].

🔍3.2. ANA VERİ (MASTER DATA)
Olay verisi olarak toplanmış bu çekirdek özelliklere ek olarak, iş ortamlarında anlamlı bir şekilde izlenmiş parçalar hakkında koşulsal (ortamsal) bilgilere ya da diğer kaynakların hostlarına ait bilgilere de sahip olabiliriz. Master veri olay verisi hakkında kaynak ya da ortamsal bilgiler tutmayı ve doğrulamayı sağlar. Master veri, EPC (Electronic Product Code) referanslı ürün tanımı, ürün imalatçısı hakkında bilgi,  ya da olayın yakalandığı fiziksel konum hakkındaki detaylar gibi diğer bilgi çeşitlerini içerir. Genelde RFID master verisi olay verisi kadar aynı hızda büyüme göstermeyebilir [3].

3.3. VERİ HACMİ
Nesne izleme sistemlerinde RFID verisinin etkisi RFID altyapısı kullanarak ne verisi toplanılacağına, ne kadar sıklıkta veri toplanılacağına, ne kadar veri toplanılacağına, bu veri ile neler planlandığına bağlıdır. RFID altyapısına ve nesneleri izleme ihtiyacındaki öğe boyutuna bağlı olarak RFID veri hacmi depolama alanını ve ağı potansiyel olarak bunaltabilir. Veri miktarı/hacmi sistem tarafından yapılmış incelemelerin sayısı ile verilerin kendilerinin  incelenmelerinin  boyutunun bir fonksiyonu olarak değişebilir.

4. RFID’NIN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ VE
FAYDALARI
Barkod, contact memory, mikroçip ve RFID sistemler farklı otomatik nesne tanımlama (Auto-ID) teknolojileridir. Bu teknolojiler bugün global pazarda geçerli bir konuma  sahiptir.

Kullandıkları veri iletişim tekniklerindeki, üretim ve  uygulama amaçlarındaki farklılıklar bu sistemler için neden çok özel uygulamalar olduğunu gösterir. RFID sistemlerinin gelişmiş özellikleri, farklı uygulama seçenekleri iyi anlaşılır  ve incelenirse, onların işletmelerde ya da kurumlarda nasıl verimli kullanılabileceğine ilişkin stratejiler geliştirilebilir. RFID’nin diğer auto-id teknolojilerine göre üstün özellikleri: veri okuma kapasitesi, değişken okuma mesafesi, etiket dayanıklılığı, yaşam süresi, potansiyel engel, etiket çeşitliliği, bilgi depolama kapasitesi, veri/bilgi esnekliği, veri güvenliği, maliyet, standartlar, geniş eğitim ve servis ağı olarak sıralanabilir. Bu özelliklerden bazıları aşağıda kısaca açıklanmıştır.
l  Veri Değişikliği (Modifikasyon): Etiket üzerindeki veriyi değiştirme yeteneği ya da etikete veri yazma yöntemi.
l Veri Güvenliği: Etiketteki veriyi şifreleme yeteneği.
l Veri Miktarı: Etiketin saklayabileceği kullanışlı veri miktarı
l Maliyet: Tekil maliyet ek olarak bir teknolojiyle çalışmaya ihtiyaç duyulan, sistemdeki yardımcı cihazların maliyetleri.
l Standartlar: Bir çok üreticinin ve kullanıcının kabul ettiği açık standartlar kümesini içerebilmesi; teknoloji temelli küresel verileri ve uygulama standartlarını karşılayabilmesi.
l Yaşam Süresi: Etiketin ne kadar okunabilir kalması.
l Okuma Aralığı: Okumak için etiketin görüş çizgisi gerektirip gerektirmediği ve ne kadar uzaktan sinyal topladığı.
l Bir zamanda okunablilen sayı: Verinin sadece bir zamanda bir defa okunması değil, belirli bir zamanda çoklu verilerin okunmasına olanak tanıması.
l Potansiyel Engel: Etiketin uygun şekilde okunmasına nelerin engel olduğudur.

Aşağıda auto-id teknolojilerinin, işletme veya kurum ihtiyaçları için hangisinin uygun olduğunu belirlemeye yardım edecek bazı önemli kriterler sunulmuştur.

RFID’nin faydalarını genel olarak aşağıdaki başlıklar altında açıklanabilir:
4.1. SIRALI VERİ İLE ÜRÜN TAKİBİ
Ham madde ya da yarı mamul üzerine yerleştirilen akıllı RF etiketler ile parçaların üretim süreci boyunca hangi ürün içerisinde kullanıldığı, kim tarafından hangi aşamada monte edildiği gibi güncel veriler, veri tabanında tutulabilir. Bu sayede, ilgili parçanın kullanıldığı ürünler otomatik olarak tespit edilip gerekli işlemlere tabi tutulabilir.

4.2. İNSAN MÜDAHALESİNİ AZALTMA
RF etiketler ile üretim hattından sağlıklı bilgiler temin edilebilir, hatalı ürünlerin üretim bandındayken belirlenip diğer işlemlere tabi tutulması önlenebilir ve belirlenen rota dahilinde yönlendirilebilir. RFID etiketi, ürün üzerine yerleştirildiğinde stok takibi, nakliye, teslimat ve faturalama gibi kritik iş süreçleri planlanabilir, ürün hayatının değişik evrelerinde insan müdahalesi olmadan kullanılabilir. Bu sayede zaman ve işgücü kaybı en aza indirilebilir.

4.3. ETKİN TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
Tedarik zinciri yönetiminde RFID uygulamalarının faydaları, stok hareketlerinin gerçek zamanlı takibi sonucu etkin lojistik yönetimi, etkin satın alma ve tedarikçi yönetimi, gerçek zamanlı bilgi aktarımı ile hem firma içinde,  hem  tedarikçilerle, hem de müşterilerle daha doğru ve hızlı iletişim, bayi ağında izlenebilirlik sağlanması ve kontrol mekanizmalarının geliştirilmesi, teslimat zamanlarının azalması, teslimat zamanlarının önceden belirlenmesi, tekrarlanan işlerin azaltılması, işgücü ile gerçekleşen işlemlerin otomasyonla gerçekleşmesi sonucunda hataların azalması ve işgücü maliyetlerinde azalma, üretimden satış noktasına kadar ürünle ilgili detaylı bilginin elde edilmesiyle tedarik zincirinde oluşabilecek problemlere karşı önlem alınabilmesi, tedarik zincirindeki değişime hemen cevap verebilme, sonuç olarak tedarik zinciri kontrolü ve  yönetiminin etkinleşmesi olarak açıklanabilir [7], [8].

4.4. GERÇEK ZAMANDA BİLGİ YAKALAMA
Ham madde, yarı mamul ve üretim bandına yerleştirilen RF etiketler ile ürünün hangi üretim safhasında olduğu, kim tarafından ne zaman ve ne kadar sürede üretildiği gibi kritik veriler dinamik olarak çalışanlara iletilebilir, üretim ile ilgili bilgilere/verilere gerçek zamanlı olarak ulaşılabilir.

Üretim bantlarındaki durumun gerçek zamanlı izlenmesi sonucunda kapasite optimizasyonu yapılabilir, maliyetler azalır, satışlar gelişir, nakit akışı artar, özelleştirilmiş servis hizmetleri ve üst düzey müşteriler için üretim geliştirilerek büyük pazar payı yakalanır ve işçi başına, müşteri başına genel aktifleştirme geliştirilir.

4.5. STOK/ÜRÜN İZLEMEDE  RFID’NIN ESASLARI
RFID sistemleri ile firmaların nereye, ne kadar, hangi tarihte ürün veya hizmet sağlamaları gerektiğinin kararı, etkileşimli olarak hangi üründen ne kadar ve hangi süreyle stok bulunduracağının yönetimi, elektronik ortamda alıcı ve satıcılar arasında etkileşimin sağlanması gibi avantajlar elde edilir.

Bu nedenle RFID sistemler sayesinde müşterinin hangi mala talep duyduğu yönünde bir veri tabanı oluşturulmasına imkan sağlayabilmektedir. Bu kapsamda işletmeler müşteri taleplerini veya satış reyonlarını yönlendirme şansını da elde edebilmektedir [6], [7] ve [8].

4.6. GÜVENLİĞİ ARTIRMA
RFID çiplerinin kopyalanması oldukça zordur. Her etiket, güvenlik amacıyla üretici firma tarafından belirlenen ve değiştirilemeyen bir kimlik koduna sahiptir. Etiketteki bilgiler üzerine birden fazla koruma seviyesi eklenmektedir.

Yeni Gen 2 standardındaki 32 bitlik şifreleme sayesinde yetkisiz kişilerin çip içerisindeki bilgilere ulaşması engellenmekte, çip kilitlenmekte ve gerekirse kullanılmaz hale getirilmektedir. RFID’nin güvenliği artırması mal teslimini ve kontrolünü geliştirir, maliyetlerde önemli azalmalara götürür, hırsızlığı azaltmanın yanında anti-sahtecilik önlemlerini  artırır,  kullanıcı hatalarını azaltır, yanlış bilgi girişi elimine edilir, benzer ürün ve benzer kodlara sahip ürünler arasındaki karışıklıklar önlenir [6], [9].

4.7. İŞLEM HIZI VE VERİMLİLİK ARTIŞI
RFID, bir faaliyet alanında (satış, depolama, üretim vb) insan hatalarını en aza indirmek ve işlem hızını artırmak amacıyla da kullanılır. RFID sisteminde bilgiler elektronik yöntemlerle aktarıldığından manuel sisteme göre çok daha hızlı işlem yapılabilmektedir. Veri girişlerindeki hız artışıyla, işgücü verimliliği de artmakta ve çalışanlar daha üretken oldukları alanlara kaydırılabilmektedir. Ayrıca RFID kullanımının bir diğer yararı da ekonomik olmasıdır. Zira, doğru veri girişi ve veri girişindeki hızın yükselmesi o işle ilgili istihdam edilen personel sayısında azalma yaratacağından dolayı sistemi daha ekonomik hale getirmektedir.

4.8. BİLGİLERİNİN ZAMANINDA GÜNCELLENMESİ
RFID kullanımıyla muhasebe ve veritabanı sistemlerinde yer alan bilgiler zamanında güncellenir, raporlama ve analiz için gerekli olan doğru bilgiler zamanında elde edilir. RFID,  ürünün faturalanması, gönderilmesi, fiziksel stok takibi ve varlık hesaplarının izlenmesi gibi birçok potansiyel etkinliğe sahip olur. RFID sistemiyle entegre çalışan bir stok takip programıyla bilgilere/verilere kolaylıkla ulaşılabilir, veriler dinamik olarak güncellenerek stoklar takip ve kontrol edilir, ambar ve satış denetimi yapılabilir, herhangi bir tarihte  stoktan çekilen ve stokta kalan maddeler  maliyetleriyle birlikte izlenebilir ve etkin stok yönetimi yapılabilir.

4.9. UYGULAMA KOLAYLIĞI VE MALİYET AZALTIMI
RFID uygulaması veri giriş formlarını elimine ederek hem kırtasiye hem de depolama maliyetlerini düşürür. RFID etiketi için karmaşık bir ekipmana-kırtasiyeye gerek kalmadığından veri kaydetme/depolama işlemi oldukça kolay ve diğer otomatik tanıma teknolojilerine göre düşük maliyetli olmaktadır. Kullanımda meydana gelebilecek hasar, eskime, yırtılma vb. faktörler sebebiyle diğer autoıd teknolojilerine oranla daha dayanıklı ve kolay uygulanabilirdir.

RFID teknolojisi hemen her sektöre farklı uygulama alanlarıyla birçok avantaj sağlayabilecektir. Başarısı her geçen gün artan bu yeni teknoloji ile firmaların, kurumların çalışan ve operasyonel maliyetleri azalacak, verimlilik ve karlılıklar ise artacaktır.

RFID teknolojisi ile iş süreçlerindeki değişimler planlanabilecek, analiz edilebilecek ve en uygun etiket düzenlemesi ile sistemler kurulup verimli bir şekilde yönetilmeye başlanabilecektir. Üretim, lojistik, perakende, finans, kamu gibi çok çeşitli sektörlerde envanter takibi, üretim bandı otomasyonu, depo yönetimi, personel ve veri takibi gibi detaylı iş süreçlerinin projelendirildiği veri tabanı ile entegre edilen geniş kapsamlı uygulamalar geliştirilebilecektir. Ürün teslim ve servis sürelerini daha da kısaltıp daha iyi hizmet verebilmek amacıyla gerçek zamanlı ticaret yapan firmalar, müşterilerine daha yakın olarak yoğun rekabet ortamında pazar paylarını kaybetmek istemeyen üreticiler, varlıklarını, verilerini, bilgilerini güvenilir bir şekilde her an kontrol edebilecek dinamik sistemlere ihtiyaç duyan kurumlar ya da şirketler için RFID gelecekte çok  faydalı ve etkili bir teknoloji olma yolundadır.

5. SONUÇ
RFID, nesnelerin otomatik tanımlanmasında radyo dalgalarını kullanarak nesneye ait kimlik bilgilerini nümerik bir seri numarası şeklinde dinamik olarak ileten sistemlerin genel adıdır. RFID teknolojisini kullanan sistemler görünen veya görünmeyen nesneleri algılayabilmektedir.

Bu özelliği ile gelecekte, üretim ve barkod gibi geleneksel teknolojilerin kullanılamadığı zorlu ortamlarda firmalara büyük kolaylıklar sağlayacaktır.